Ślub konkordatowy – wszystko, co musisz o nim wiedzieć

Ceremonia ślubna

W Polsce wiek uprawniający do zawarcia małżeństwa wynosi 18 lat, ale zdarzają się przypadki, w których osoba w wieku 16 lat może wyjść za mąż, ale tylko za zgodą sądu. Polska uznaje ceremonię ślubną przeprowadzoną zgodnie z tradycją i religią. Takie małżeństwa mogą być uznawane przez statutową siedzibę w Polsce bez konieczności zawierania osobnego małżeństwa cywilnego. Ten rodzaj małżeństwa w Polsce jest również znany jako konkordatowy.

Dokumenty

Zgodnie z prawem tylko niektóre rodzaje kościołów w Polsce mogą rejestrować związek w urzędzie stanu cywilnego. Należą do nich Kościół katolicki (rzymski, greckokatolicki, ormiański itp.), Kościół luterański, Kościół Baptystów, Kościół Zielonoświątkowy, a także kilka innych. Kościoły i organizacje religijne, które nie mogą zarejestrować małżeństwa, to Muzułmańska Jednostka Religijna, Kościół Wschodni w Starym Rycie i Związek Religijny Karaimów. Aby para weszła w związek małżeński w Polsce , potrzebne są określone dokumenty w celu potwierdzenia procedur, takie jak:

  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość osób biorących ślub. Dołączenie zdjęcia jest obowiązkowe,
  • odpis aktu urodzenia (tłumaczenie w języku polskim jest konieczne, jeśli jedna z osób nie posiada polskiej metryki),
  • zaświadczenie potwierdzające, że dana osoba ma prawo do zawarcia małżeństwa; w przypadku osób owdowiałych potrzebna jest kopia aktu zgonu małżonka; w przypadku obcokrajowców zaświadczenie musi być wydane z kraju zamieszkania i przetłumaczone na język polski.

Dokument potwierdzający prawo do zawarcia małżeństwa otrzymuje się od właściwych organów kraju pochodzenia. Jeżeli cudzoziemiec nie może uzyskać takiego dokumentu, na przykład, jeżeli kraj zamieszkania nie wydaje tego rodzaju dokumentów, dana osoba ma prawo złożyć zezwolenie sądowe, które zwalnia go z tego obowiązku. Można go uzyskać w sądzie rejonowym w postępowaniu nieprocesowym.

Dodatkowe dokumenty

W przypadku ślubu konkordatowego należy też dostarczyć dokumenty wymagane przez dany kościół lub związek wyznaniowy w celu zawarcia małżeństwa (np. Świadectwo chrztu, świadectwo potwierdzające akt komunii czy świadectwo ukończenia kursów przygotowujących do małżeństwa), a także wyżej wymienione zaświadczenie z urzędu stanu cywilnego dotyczące brak przeszkód w zawarciu małżeństwa.

Niezwłocznie po zawarciu małżeństwa duchowny sporządza wymagane prawem zaświadczenie i w ciągu 5 dni przekazuje je do urzędu stanu cywilnego właściwego ze względu na miejsce zawarcia ślubu, aby sporządzić akt ślubu. Tym samym młoda para nie ma już obowiązku potwierdzania aktu zawarcia małżeństwa przed urzędnikiem stanu cywilnego.

Radosny człowiek bo załatwił wszystkie potrzebne do ślubu dokumenty

Urząd sporządza akt małżeństwa niezwłocznie, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu przedłożenia wymaganych dokumentów w urzędzie stanu cywilnego. Skrócone kopie aktu małżeństwa można odebrać z urzędu stanu cywilnego, zwykle w ciągu dwóch tygodni od daty ślubu. Kopie mogą być odebrane przez jednego z małżonków po okazaniu dowodu tożsamości. Należy pamiętać, że akt ślubu sporządza się w urzędzie stanu cywilnego właściwym dla miejsca zawarcia małżeństwa i tam należy go pobrać.

Jeśli przynajmniej jeden z was jest katolikiem, można wziąć ślub w większości polskich kościołów. Jeśli mieszkasz za granicą, większość formalności zostanie załatwiona w kraju zamieszkania. Twój miejscowy ksiądz wyda licencję potwierdzającą twoje przygotowanie do małżeństwa i wyśle ją do biura biskupa.

Ślub w kościele jest możliwy tylko wtedy, gdy przynajmniej jedno z was jest członkiem parafii, w której mieszka. Ślub w kościele katolickim wiąże się z wieloma zasadami. Obowiązują ograniczenia dotyczące dozwolonej odzieży, muzyki i kolejności nabożeństw.

Rekomendowane artykuły